Đề thi và đáp án Năng lực tiếng Nhật JLPT kỳ thi tháng 12/2019

GIẢI TRÍ


  Đề thi và đáp án Năng lực tiếng Nhật JLPT kỳ thi tháng 12/2019

Đề thi và Đáp án kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) kỳ thi tháng 12/2019 cho các cấp độ  N5, N4, N3, N2, N1. Đề thi JLPT sẽ được chuyenngoaingu.com đưa vào các để thi fulltest các bạn có thể tham khảo tại đây.

Đáp án JLPT cấp độ N1 kỳ thi tháng 12/2019

N1 文字・語彙 http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 62
1
4
1
2
3問題2 7 8 9 10 11 12 13


4
2
3
1
4
3
1


問題3 14 15 16 17 18 191
4
3
3
4
3問題4 20 21 22 23 24 252
4
1
3
4
2N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 351
1
2
3
3
2
3
2
4
4問題6 36 37 38 39 40
3
4
2
1
1
問題7 41 42 43 44 45
3
4
4
3
2
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題8 46 47 48 49

2
3
1
3

問題9 50 51 52 53 54 55 56 57  
3
3
1
4
4
1
1
4

問題10 58 59 60 61

4
2
4
3

問題11 62 633
1問題12 64 65 66 67

4
1
2
3

問題13 68 692
2N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 63
1
2
4
3
4問題2 1 2 3 4 5 64
1
2
2
1
2問題3 1 2 3 4 5 64
1
1
1
3
4問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
3
1
2
2
2
2
2
1
3
1
1
2
問題5 1 2 3a 3b

4
3
4
2

Đáp án JLPT cấp độ N2 kỳ thi tháng 12/2019

N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 52
1
4
4
3問題2 6 7 8 9 104
2
4
1
1問題3 11 12 13

3
1
4

問題4 14 15 16 17 18 19 20

2
1
1
3
2
4
3

問題5 21 22 23 24 253
2
2
4
1問題6 26 27 28 29 304
2
2
3
1N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com
問題7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2
1
3
3
2
4
4
2
2
3
4
1
問題8 43 44 45 46 473
1
4
4
2問題9 48 49 50 51 523
2
4
2
3N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題10 53 54 55 56 572
3
4
4
3問題11 58 59 60 61 62 63 64 65
1
2
3
1
2
1
4
2
問題12 66 67


4
3


問題13 68 69 70

1
2
4

問題14 71 72


3
2N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 52
1
4
2
4問題2 1 2 3 4 51
2
4
3
2問題3 1 2 3 4 51
2
4
4
3問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
1
2
1
3
1
2
1
3
2
3

問題5 1 2 3a 3b
1
1
4
2
Đáp án JLPT cấp độ N3 kỳ thi tháng 12/2019

N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8

2
4
1
2
3
1
4
1

問題2 9 10 11 12 13 144
3
4
3
1
2問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


3
2
3
1
1
4
2
4
3
2
4


問題4 26 27 28 29 30
2
4
4
2
1
問題5 31 32 33 34 35
2
1
3
3
2
N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2
1
4
4
3
2
1
3
1
3
4
2
4
問題2 14 15 16 17 18
4
1
2
3
3
問題3 19 20 21 22 23
2
1
3
4
2
N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題4 24 25 26 27

2
3
1
4

問題5 28 29 30 31 32 334
1
4
3
1
4問題6 34 35 36 37

4
2
2
3

問題7 38 392
1N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 62
3
1
3
4
3問題2 1 2 3 4 5 62
1
2
4
2
3問題3 1 2 3


2
4
4


問題4 1 2 3 4

2
3
1
2

問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
3
2
1
3
1
2
2
3
Đáp án JLPT cấp độ N4 kỳ thi tháng 12/2019

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  3
4
2
4
1
3
2
1
3
             
問題2 10 11 12 13 14 15                    
  4
2
2
1
3
1
                   
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25            
  4
2
2
1
4
3
3
1
3
4
           
問題4 26 27 28 29 30                      
  4
3
2
1
3

                   
問題5 31 32 33 34 35                      
  4
4
3
2
1

                   
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  4
1
3
1
2
3
2
1
4
2
3
2
4
4
1
 
問題2 16 17 18 19 20                      
  2
3
3
4
1

                   
問題3 21 22 23 24 25                      
  3
1
4
1
2

                   
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29                        
  4
2
2
1
                       
問題5 30 31 32                          
  3
4
1

                       
問題6 33 34                            
  3
1

                         
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  4
3
2
3
2
1
 4  1                
問題2 1 2 3 4 5 6 7                  
  2
1
 4  3  1  3  2                  
問題3 1 2 3 4 5                      
  3
1
3
2
1


                 
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
  1
3
2
2
1
3
2
1

Đáp án JLPT cấp độ N5 kỳ thi tháng 12/2019.

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
3
3
2
3
4
1
2
2
1
4
4
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20
4
3
3
1
2
2
1
4
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


3
2
1
4
2
4
1
3
4
3


問題4 31 32 33 34 351
2
4
4
3N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2
1
4
3
4
4
3
2
3
1
2
2
1
3
2
1
問題2 17 18 19 20 214
2
3
1
4問題3 22 23 24 25 263
4
3
3
1N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29

2
3
4

問題5,6 30 31 32

3
4
1

N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7

3
1
4
1
2
2
3

問題2 1 2 3 4 5 6


1
2
4
2
3
1


問題3 1 2 3 4 52
1
2
3
1

 
 
 
Chúc các bạn may mắn và đạt kết quả cao!
     

111074 Users have rated. Average Rating 5

Mã xác thực(*)


Nội dung liên quan
Thông báo đăng ký thi chứng chỉ Năng lực tiếng Nhật (JLPT) tháng 07/2024
Cách tra cứu điểm thi JLPT nhanh và chính xác nhất
Thông báo đăng ký thi chứng chỉ Năng lực tiếng Nhật (JLPT) tháng 07/2023
Đề thi và đáp án JLPT kỳ thi tháng 12/2022 - Năng lực tiếng Nhật
Đề thi và đáp án JLPT kỳ thi tháng 07/2022 - Năng lực tiếng Nhật
Đề thi và đáp án JLPT kỳ thi tháng 07/2021 - Năng lực tiếng Nhật
Thông báo đăng ký thi chứng chỉ Năng lực tiếng Nhật (JLPT) tháng 07/2021
Đề thi và đáp án JLPT kỳ thi tháng 12/2020 - Năng lực tiếng Nhật
Thông báo về kỳ thi chứng chỉ Năng lực tiếng Nhật (JLPT) tháng 12/2020
Đăng ký dự thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) cấp độ N1, N2, N3, N4, N5 tháng 07/2020
Page 1 of 4 1 2 3 4 >
 Go To 
 

AI ĐANG LÀM GÌ?

HỎI ĐÁP - CHAT ROOM

Phần mềm luyện thi trực tuyến phù hợp với trình độ như nào? Khi nạp học phí tôi được học những gì? []

Phần mềm luyện thi trực tuyến được thiết kế phù hợp với mọi trình độ của người học. Học viên có thể theo dõi quá trình học tập qua biểu đồ, lịch sử luyện tập trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại,...

Khi nạp học phí bạn được ôn thi tất cả các cấp độ của TOEIC và tiếng Nhật, không giới hạn về: chức năng, thời gian truy cập và số lần truy cập.

Tài khoản của tôi chưa phải là thành viên VIP - phải làm sao? []

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản rồi thì bạn chỉ cần mua thẻ điện thoại (Vinaphone, Mobile, Viettel) để nạp học phí. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn hãy đăng ký sau đó nạp học phí bằng thẻ điện thoại.

Phản hồi của học viên []

"Chào các anh chị trong admin. Em đã đăng ký luyện thi TOEIC và thi tại IIG hôm 25 5. Khi thi thử ở nhà em chỉ đạt khoảng 700 730 nhưng bất ngờ là điểm thi thật của em lại là 770. Em rất vui mừng và xin cảm ơn trang web học tập hữu ích các chiến lược luyện tập cũng như bài luyện đầy đủ của giúp em cũng như những bạn học khác có thể tiết kiệm thời gian tiền bạc và nhất là duy trì thói quen tự học. "

thanks you, trang web ban lam minh moi xem mot it nhung thay hay that, chac ban da mat rat nhieu cong suc, cam on ban lam ra cho moi nguoi hoc nhe.

Trang học tiếng nhật này rất hay ! Cảm ơn rất nhiều ạ ! Ngày mai thi rồi .. Mong sẽ thật suôn sẻ ! Chúc các bạn ngày mai thi tốt :verygood:(bonq_kyone)

rất hay hôm nay tôi mới phat hiện ra trang này. thank a lot. (thipm1960)

Trang web rất hay hỗ trợ mình rất nhiều. Chúc page càng ngày càng phát triển [nmt1988qn]

rất hữu ích ! ^^ [thaitanloi1t]

Rat bo ich,giup minh on nhanh,Hieu qua [nganmai]

cảm ơn add nhieu lam. một trang thật ý nghĩa.[trahuynh]

Cảm ơn đã tạo ra lớp học bổ ích cho mọi người học tiếng Nhật! Mong website càng phát triển và các biên tập viên sức khỏe! Thank you i[hovandung2010]

It is so easy to understand!! Thanks [Phuongthanh89hn]

Cám ơn chuyenngoaingu.com nhé [NGANTOEIC@GMAIL.COM]

hay lắm..............arigato gozaimasu [trangtc89]

Hay qua [Vuthanhthu]

toi rat thich nhung bai hoc the nay, rat hay rat huu ich thank so much [chuyentony]

hướng dẫn rất kỹ, cảm ơn [trailang123]

Bài giảng rất hay [ ngovietloi.haui]

good mình quyết định sẽ trở thành thành viên VIP o day [justadream93]

rất hay hôm nay tôi mới phat hiện ra trang này. thank a lot [thipm1960]

hay quá [Congnissan]

Rat hay va bo ich! Cam on [ミンハン1412]